Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:204

Utkom från trycket den 27 april 2000
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-lemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 1 kap. 4 eller 5 § bankrörelselagen (1987:617) driver bankrörelse från filial här i landet.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värdepappersinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmän- na pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP-fonden enligt lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag med svensk koncession, landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna, Svenska skeppshypotekskassan samt utländska företag som med stöd av 2 kap. 8, 9 eller 10 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet driver verksamhet från filial i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:204

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Göran Haag
(Finansdepartementet)