Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:504

Utkom från trycket den 19 juni 2000
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245.

I konkurs får endast en fordran som har uppkommit innan konkursbeslutet meddelades göras gällande, om inte något annat följer av 3 kap. 2 § eller bestämmelser i annan lag.

En fordran får göras gällande i konkurs även om den är beroende av villkor eller inte är förfallen till betalning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:504

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)