Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:563

Utkom från trycket den 26 juni 2000
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 a § brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

5 a §

2) Har fråga om ansvar för gärning prövats genom lagakraftägande dom, meddelad i främmande stat där gärningen förövats eller i främmande stat som har tillträtt någon av de överenskommelser som anges i fjärde stycket, får den tilltalade inte här i riket lagföras för samma gärning,

2)

Senaste lydelse 1999:197.

 1. om han har frikänts från ansvar,

 2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har ådömts,

 3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkställigheten pågår, eller

 4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande staten.

Första stycket gäller inte i fråga om brott som avses i 1 § eller 3 § 4, 6 eller 7 såvida inte lagföringen i den främmande staten har skett på begäran av svensk myndighet eller sedan personen utlämnats från Sverige för lagföring.

Om en fråga om ansvar för en gärning har prövats genom en dom meddelad i en främmande stat och om det inte finns hinder mot lagföring på grund av vad som förut sagts i denna paragraf, får åtal för gärningen väckas här i riket endast efter förordnande av regeringen eller den som regeringen bemyndigat.

De överenskommelser som avses i första stycket är

 1. den europeiska konventionen den 28 maj 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar,

 2. den europeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande av lagföring i brottmål,

 3. konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen omfattas av överenskommelsen,

 4. protokollet den 27 september 1996 till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen omfattas av överenskommelsen,

 5. konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, dock endast om gärningen omfattas av överenskommelsen,

 6. konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet den 14 juni 1985, och

 7. konventionen den 25 maj 1987 mellan Europeiska gemenskapernas medlemsstater om förbud mot dubbel lagföring.

Har ett brott begåtts delvis här i riket och delvis också inom den medlemsstats territorium där domen meddelats, skall första stycket tillämpas om gärningen omfattas av de överenskommelser som anges i fjärde stycket 3–5 eller om domen meddelats av stat som tillträtt en överenskommelse som anges i fjärde stycket 6 eller 7.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:563

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)