Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:568

Utkom från trycket den 26 juni 2000
Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;
utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 a § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

2) Bestämmelser om användning av beslag och kvarstad på begäran av myndigheter i Danmark, Finland, Island och Norge finns i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

2)

Senaste lydelse 1990:275.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:568

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)