Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:572

Utkom från trycket den 26 juni 2000
Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet;
utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 7 och 22 §§ lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ordet ”utrikesdepartementet” skall bytas ut mot ”Justitiedepartementet”.

1)

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:572

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)