Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:598

Utkom från trycket den 4 juli 2000
utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 2 kap. 2 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078) ordet ”jaktvårdsområdesföreningar” skall bytas ut mot ”viltvårdsområdesföreningar” och orden ”lagen (1980:894) om jaktvårdsområden” skall bytas ut mot ”lagen (2000:592) om viltvårdsområden”.

1)

Bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:598

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)