Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:601

Utkom från trycket den 4 juli 2000
Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar;
utfärdad den 21 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:72, bet. 1999/2000:NU12, rskr. 1999/2000:259.

1 §

2) Rörledning för transport av fjärrvärme eller av råolja eller produkt av råolja eller av annan vätska eller gas som är ägnad att användas som bränsle får ej utan särskilt tillstånd (koncession) framdragas eller begagnas. Bestämmelser om naturgasledningar finns i naturgaslagen (2000:599).

2)

Senaste lydelse 1981:597.

Koncession krävs icke för ledning som

  1. har eller avses få en längd av högst 20 kilometer,

  2. huvudsakligen skall nyttjas för tillgodoseende av enskilda hushålls behov eller

  3. uteslutande skall nyttjas inom hamn eller industriområde.

Regeringen får i visst fall medge undantag från koncessionsplikt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:601

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)