Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:664

Utkom från trycket den 18 juli 2000
Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden;
utfärdad den 6 juli 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262.

2)

Lagen omtryckt 1998:1442.

7 §

I lokalradiolagen (1993:120) och i radio- och TV-lagen (1996:844) finns ytterligare bestämmelser om skyldighet att tillhandahålla inspelningar av radioprogram.

I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns bestämmelser om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till bibliotek eller till Statens ljud- och bildarkiv.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:664

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Helena Jäderblom
(Justitiedepartementet)