Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:665

Utkom från trycket den 18 juli 2000
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;
utfärdad den 6 juli 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 och 26 e §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262.

2) De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,

2)

Senaste lydelse 1994:190.

  1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,

  2. för utlämning till lånesökande av enskilda artiklar eller korta avsnitt eller av material som av säkerhetsskäl inte bör utlämnas i original eller

  3. för användning i läsapparater.

I de fall som avses i första stycket 2 och 3 får exemplar framställas endast genom reprografiskt förfarande.

Rätt till exemplarframställning enligt denna paragraf har

  1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,

  2. Statens ljud- och bildarkiv,

  3. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna samt

  4. folkbiblioteken.

Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek än de som anges i tredje stycket skall ha rätt till exemplarframställning enligt denna paragraf.

3) Ett radio- eller televisionsföretag som har rätt att sända ut ett verk får ta upp verket på en anordning genom vilken det kan återges, om det görs

3)

Senaste lydelse 1994:190.

  1. för användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid,

  2. för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll eller

  3. för att en statlig myndighet skall kunna utöva tillsyn över utsändnings-verksamheten.

Upptagningar som avses i första stycket 2 och 3 får användas endast för de ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har dokumentariskt värde, får de dock bevaras i Statens ljud- och bildarkiv.

En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över reklamen i ljudradio- och televisionsutsändningar får återge utsändningar i den omfattning som motiveras av ändamålet med tillsynen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:665

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Per Hall
(Justitiedepartementet)