Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:678

Utkom från trycket den 8 augusti 2000
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 27 juli 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

dels att 21 § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf, 16 §, samt närmast före 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

Avräkningsunderlag

1) Den tid en person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, skall antecknas i en handling som bifogas domen eller beslutet (avräkningsunderlag). Om ett domsbevis utfärdas skall avräkningsunderlaget också bifogas domsbeviset.

1)

Tidigare 16 § upphävd genom 2000:363.

Om Kriminalvårdsstyrelsen har lämnat en underrättelse enligt 8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. skall avräkningsunderlaget innehålla en anteckning om det.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om utformningen av tingsrätternas och hovrätternas domar och beslut i brottmål samt om utformningen av avräkningsunderlag enligt 16 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:678

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)