Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:700

Utkom från trycket den 12 september 2000
Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort;
utfärdad den 31 augusti 2000.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1989:446.

2) Tjänstekort skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag samt vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med dennes namnteckning. Om det inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamn förkortas.

2)

Senaste lydelse 1998:36.

Ett särskilt tjänstekort får utfärdas för polismän samt fältpersonal inom skatteförvaltningen och exekutionsväsendet som har arbetsuppgifter där det finns en påtaglig risk att de eller dem närstående personer utsätts för hot eller våld. På detta särskilda tjänstekort får namnet och personnumret ersättas med tjänstgöringsnummer. Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket skall för sina respektive verksamhetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett sådant tjänstekort får användas.

På kortet skall anges den myndighet som utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:700

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Christina Weihe
(Justitiedepartementet)