Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:711

Utkom från trycket den 12 september 2000
Förordning om ändring i förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;
utfärdad den 24 augusti 2000.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. skall införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, av följande lydelse.

Om det i ett ärende om överförande av ett frihetsstraff till Sverige även begärs en tvångsåtgärd enligt 5 a och 5 b §§ lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. skall Kriminalvårdsstyrelsen överlämna denna begäran till Riksåklagaren eller, om den dömdes vistelseort är känd, till den åklagare inom vars område den dömde har sin hemvist.

Kriminalvårdsstyrelsen skall underrättas om de åtgärder som vidtas med stöd av 5 a5 c §§ lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. Kriminalvårdsstyrelsen skall underrätta den myndighet i den andra staten som begärt tvångsåtgärden om de åtgärder som vidtagits samt att ett beslut om anhållande, häktning, reseförbud eller anmälningsskyldighet hävs om inte en framställning om överförande av verkställighet görs inom fyrtio dagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:711

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)