Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:713

Utkom från trycket den 12 september 2000
Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;
utfärdad den 24 augusti 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom1)

1)

Senaste lydelse av 16 § 1985:520 20 § 1992:51 24 § 1990:200.

dels att i 16, 20 och 24 §§ ordet ”utrikesdepartementet” skall bytas ut mot ”Justitiedepartementet”,

dels att nuvarande 20 a § skall betecknas 20 h §,

dels att 1, 13 och 23 §§ samt bilagorna 1 och 2 till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas sju nya paragrafer, 20 a–20 g §§, samt närmast före 20 a och 20 f §§ två nya rubriker av följande lydelse.

2) Påföljd som avses i 1 § första stycket lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av brottmålsdomskonventionen verkställas i Sverige enligt nämnda lag, om påföljden har ådömts eller beslutats i någon av följande stater som har tillträtt konventionen: Cypern, Danmark, Island, Litauen, Nederländerna, Norge, Rumänien, Spanien, Turkiet eller Österrike.

2)

Senaste lydelse 1999:230. Ändringen innebär att Rumänien tillträtt konventionen.

Verkställighet av påföljd som avses i 1 § andra stycket lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av brottmålsdomskonventionen anförtros åt myndighet i Cypern, Danmark, Island, Litauen, Nederländerna, Norge, Rumänien, Spanien, Turkiet eller Österrike under de förutsättningar som anges i samma lag.

3) Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av överförandekonventionen verkställas i Sverige enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om påföljden har dömts ut eller beslutats av någon av följande stater som har tillträtt konventionen: Albanien, Amerikas förenta stater, Bahamas, Belgien, Bulgarien, Canada, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Nederländerna, Norge, Panama, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationella förbindelser Storbritannien ansvarar, Tjeckien, Trinidad och Tobago, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike.

3)

Senaste lydelse 1999:230. Ändringen innebär att Albanien, Makedonien (FYROM) och Panama har tillträtt konventionen.

Under de förutsättningar som anges i lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av överförandekonventionen verkställighet av fängelsestraff och överlämnande till rättspsykiatrisk vård som har dömts ut eller beslutats här i landet anförtros åt en myndighet i någon av de stater som anges i första stycket.

Verkställighet enligt den 18 december 1997 dagtecknade tilläggsprotokollet till överförandekonventionen (tilläggsprotokollet)

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av tilläggsprotokollet verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om påföljden har dömts ut eller beslutats här i landet eller av stat som tillträtt eller anslutit sig till tilläggsprotokollet.

Vid överförande av verkställighet gäller bestämmelserna i 14 och 17 §§.

Följande stater har tillträtt tilläggsprotokollet: Estland, Georgien, Island, Makedonien (FYROM) och Polen.

Vid en framställning om verkställighet i Sverige enligt 20 a § gäller 15 § utom att ett bevis om att den dömde eller laglig ställföreträdare för honom har samtyckt till att verkställigheten överförs till Sverige behöver bifogas framställningen.

Skall verkställighet i Sverige ske med stöd av 25 b § 2 lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall framställningen åtföljas av ett yttrande från den dömde om att verkställigheten överförs utan hans samtycke och en kopia av domen eller beslutet om utvisning eller avvisning eller om någon annan åtgärd som har till följd att den dömde inte får vistas i den stat där domen meddelats efter det att han försatts på fri fot.

En begäran om tvångsåtgärd enligt 25 c och 25 d §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall åtföljas av uppgift om den dömdes födelsetid, födelseort och hemvist, brottets beskaffenhet samt påföljdens art och längd.

Om en begäran enligt 20 c § görs direkt till Justitiedepartementet skall den överlämnas till Riksåklagaren.

Justitiedepartementet skall hållas underrättat om de åtgärder som vidtas med stöd av 25 c25 e §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

Vid en framställning om att verkställighet av ett fängelsestraff eller överlämnande till rättspsykiatrisk vård skall anförtros myndighet i en annan stat tillämpas 20 b §. Ett yttrande enligt 20 b § andra stycket skall avges inför en sådan person och dokumenteras på sätt som anges i 19 §.

En begäran om tvångsåtgärd utomlands skall åtföljas av de uppgifter som anges i 20 c §.

Verkställighet enligt konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen)

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av Schengenkonventionen verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om påföljden har dömts ut eller beslutats här i landet eller av stat som tillträtt eller anslutit sig till Schengenkonventionen.

Vid överförande av verkställighet enligt 20 f § tillämpas bestämmelserna i 14 och 17 §§, 20 b § första stycket, 20 c–20 e §§.

4) Riksåklagaren får förordna stats- eller distriktsåklagare eller byråchef som är biträdande åklagare eller chefsåklagare hos Riksåklagaren att fullgöra uppgift, som enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller denna förordning ankommer på Riksåklagaren och som avser

4)

Senaste lydelse 1990:200.

  1. ansökan och utförande av talan hos domstol,

  2. utfärdande av strafföreläggande,

  3. underrättelse eller annat meddelande till myndighet i främmande stat, eller

  4. en begäran om tvångsåtgärd enligt 20 c §.

Bilaga 1

Länder som avses i 21 b §5)

5)

Senaste lydelse 1999:230. Ändringen innebär att Andorra och Comorerna har tillträtt konventionen.

Afghanistan, Algeriet, Amerikas förenta stater, Andorra, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Baharain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chile, Colombia, Comorerna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Dominica, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Elfenbenskusten, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Gambia, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Republiken Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Italien, Jamaica, Japan, Jordanien, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgisistan, Republiken Korea, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Libanon, Libyen, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysien, Mali, Malta, Marocko, Mauritanien, Mexico, Moçambique, Moldova, Monaco, Myanmar, Nederländerna, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryska federationen, S:t Kitts och Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent och Grenadinerna, Sao Tome och Principe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Singapore, Slovakiska Republiken, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sudan, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Tjeckiska Republiken, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Förbundsrepubliken Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Republiken Yemen, Zambia, Zimbabwe och Österrike.

Bilaga 2

Länder som avses i 21 c §6)

6)

Senaste lydelse 1999:230. Ändringen innebär att Andorra, Estland, Grekland, Makedonien (FYROM), Malta och Ungern har tillträtt konventionen.

Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:713

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)