Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:718

Utkom från trycket den 12 september 2000
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige;
utfärdad den 24 augusti 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige1)

1)

Senaste lydelse av 1 § 1996:213.

dels att i 1 och 3 §§ ordet ”utrikesdepartementet” skall bytas ut mot ”Justitiedepartementet”,

dels att 2, 4 och 5 §§ skall ha följande lydelse.

2) Vid en framställning som avses i 1 § bör fogas protokoll vid häktningsförhandling, särskilt uppsatt häktningsbeslut eller annan handling som tydligt redovisar att en domstol funnit sannolika skäl till misstanke föreligga för det eller de brott som har föranlett häktning, tid och plats för deras förövande, tillämpliga lagrum samt namn, hemvist, medborgarskap och övriga personuppgifter beträffande den som begärs utlämnad. Handlingen bör vara undertecknad eller bestyrkt av en domare som var ledamot av rätten när häktningen beslutades.

2)

Senaste lydelse 1988:35.

Uppgift om signalement bör om möjligt bifogas framställningen. Åklagaren kan samråda med Justitiedepartementet i frågan om ytterligare utredning behöver bifogas.

En framställning som avses i 3 § skall åtföljas av en kopia av den dom som skall verkställas. Kopian bör vara bestyrkt av en tjänsteman vid Kriminalvårdsstyrelsen i lägst byråchefs ställning. Vidare skall uppgift lämnas om hur lång strafftid som återstår att avtjäna. Tillämpliga bestämmelser bör också redovisas. Kriminalvårdsstyrelsen kan samråda med Justitiedepartementet i frågan om ytterligare utredning behöver bifogas.

Justitiedepartementet vidarebefordrar utlämningsframställningen till den andra staten. Vid behov kan begäran om provisoriskt anhållande göras innan utlämningsframställningen vidarebefordras.

Översättning av framställningen och därvid fogade handlingar ombesörjs av Justitiedepartementet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:718

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)