Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:764

Utkom från trycket den 7 november 2000
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);
utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen (1977:1160)2) ,

1)

Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2)

Lagen omtryckt 1991:677. Senaste lydelse av 4 kap. 1 § 1992:1135 4 kap. 2 § 1992:1135 4 kap. 3 § 1992:1135 4 kap. 8 § 1994:579 4 kap. 10 § 1994:579 8 kap. 5 § 1994:579.

dels att 7 kap. 9 § och 9 kap. 1 § skall upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 1–10 §§, 5 kap. 2–5 §§, 7 kap. 5 och 11 §§ samt 8 kap. 5 § ordet ”Arbetarskyddsstyrelsen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Arbetsmiljöverket” i motsvarande form,

dels att 6 kap. 6 a och 7 §§ samt 7 kap. 6–8 §§ ordet ”Yrkesinspektionen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Arbetsmiljöverket” i motsvarande form,

dels att 7 kap. 1 §, 8 kap. 7 och 9 §§ samt 9 kap. 2–5 §§ skall ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.

Såvitt avser örlogsfartyg utövas tillsynen dock av Sjöfartsverket. I fråga om örlogsfartyg skall även i övrigt vad som sägs i denna lag om Arbetsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket.

3) Frågor om påförande av avgift prövas av länsrätten efter ansökan av Arbetsmiljöverket.

3)

Senaste lydelse 1994:579.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4) Frågor om påförande av avgift får prövas av Arbetsmiljöverket genom avgiftsföreläggande.

4)

Senaste lydelse 1994:579.

Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha gjort sig skyldig till en överträdelse föreläggs avgiften till godkännande omedelbart eller inom viss tid.

Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande varigenom avgift påförts. Ett godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta tiden har gått ut är dock utan verkan.

5) Arbetsmiljöverkets beslut i ärenden som avser skyddsansvar enligt 3 kap. 8–10 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller verkets beslut i ärenden om tillämpning av föreskrifter, meddelade med stöd av 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket eller 5 §.

5)

Senaste lydelse 1995:326.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut som Arbetsmiljöverket har meddelat enligt denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos regeringen.

Arbetsmiljöverkets beslut om föreskrifter får dock inte överklagas.

För att ta till vara arbetstagarnas intressen i ärenden enligt denna lag får överklagande enligt 2 § göras av ett huvudskyddsombud eller, om något sådant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.

Om det inte finns något skyddsombud, får överklagande göras av en arbetstagarorganisation i den mån saken rör medlemmarnas intressen och organisationen tidigare har yttrat sig i ärendet.

I fråga om föreskrifter får Arbetsmiljöverket underställa regeringen frågor av särskild betydelse, innan verket meddelar beslut i ärendet.

En tillsynsmyndighet får förordna att dess beslut skall gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:764

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)