Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:765

Utkom från trycket den 7 november 2000
Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete;
utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete2) ,

1)

Prop.1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2)

Senaste lydelse av 17 § 1973:838.

dels att i 17 § ordet ”Yrkesinspektionen” skall bytas ut mot ”Arbetsmiljöverket”,

dels att 15 och 18 §§ skall ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att 2–4, 6, 8 och 9 §§ följs. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om tillsyn över att arbetsmiljölagen (1977:1160) följs. Undersökningar på arbetsställen får dock göras endast på begäran av en part eller om det annars finns särskild anledning.

3) Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3)

Senaste lydelse 1973:838.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:765

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)