Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:767

Utkom från trycket den 7 november 2000
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 och 25 §§ tobakslagen (1993:581)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2)

Lagen omtryckt 1996:941.

19 §

Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas av

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller

  a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart för personal, och

  b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall tillämpas, samt

 2. Socialstyrelsen när det gäller

  a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,

  b) lokaler som avses i 4 §,

  c) varningstexter m.m. enligt 9–11 §§,

  d) handel enligt 12 §, och

  e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§.

Den omedelbara tillsynen utövas av

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen, och

 2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller dels de miljöer och lokaler för vilka Socialstyrelsen har den centrala tillsynen, dels handel enligt 12 §.

Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.

25 §

Beslut som en i 19 § angiven nämnd har fattat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som Socialstyrelsen har meddelat med stöd av 20 § första stycket eller 21 § eller som Arbetsmiljöverket meddelat får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:767

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)