Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:776

Utkom från trycket den 7 november 2000
Lag om ändring i lagen (1998:704) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;
utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:704) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11.

2. Äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla för tid före ikraftträdandet. För tid därefter skall 5 kap. 1, 3, 8 och 13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring, punkten 11 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i nämnda lag samt punkten 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i nämnda lag i deras äldre lydelse fortsätta att gälla för personer som är födda år 1937 eller tidigare.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)