Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:801

Utkom från trycket den 7 november 2000
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt rikdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring2) att övergångsbestämmelsen till lagen (1998:678) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:127, bet. 2000/01:SfU3, rskr. 2000/01:10.

2)

Lagen omtryckt 1993:357.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Arbetsskadelivränta till en person som är född år 1937 eller tidigare och som vid utgången av år 2002 hade rätt till sådan livränta skall betalas ut med lägst det belopp som han eller hon vid tillämpning av äldre bestämmelser i 4 kap. 4 § hade rätt till i december 2002. Detta belopp skall anknytas till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas om vid förändring av detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:801

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)