Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:807

Utkom från trycket den 7 november 2000
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 19 oktober 2000.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

Rotelinnehavaren skall ensam vidta åtgärder för beredningen av målen. Rotelinnehavaren får dock inte

  1. avvisa utredning, eller

  2. vidta åtgärder som avses i 34 § första stycket 1–6 förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Rotelinnehavaren får ensam besluta om avskrivning av mål efter återkallelse.

Om det finns särskilda skäl skall rotelinnehavaren till avdelningen hänskjuta en fråga som han eller hon är behörig att pröva.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:807

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)