Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:818

Utkom från trycket den 14 november 2000
Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617);
utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om bankrörelselagen (1987:617)2)

1)

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2)

Lagen omtryckt 1996:1001. Senaste lydelse av 8 kap. 2 § 1998:1500 8 kap. 8 § 1998:1500.

dels att i 8 kap. 2 och 8 §§ orden ”Finansinspektionen” skall bytas ut mot ”registreringsmyndigheten”,

dels att 7 kap. 1 §, 8 kap. 1, 4 och 5 §§ samt 9 kap. 23 § skall ha följande lydelse.

En bank står under tillsyn av Finansinspektionen. Banken skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

Inspektionen får genomföra undersökning hos en bank när inspektionen anser det nödvändigt.

3) Registreringsmyndighet för bankföretag är Patent- och registreringsverket.

3)

Senaste lydelse 1998:1500.

Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller andra författningar skall anmälas för registrering eller i övrigt skall tas in i registret.

4) Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, skall han föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regeringens eller Finansinspektionens stadfästelse inte krävs, eller en handling som bifogas anmälningen

4)

Senaste lydelse 1999:222.

  1. inte har tillkommit i behörig ordning,

  2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stadgarna, eller

  3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälningen avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det även efter det att yttrandet har avgivits något hinder mot registrering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 § andra stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

5) Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta en sparbank eller en medlemsbank när myndigheten

5)

Senaste lydelse 1998:1500.

  1. förklarat en fråga om fusion förfallen enligt 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 § tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller

  2. förklarat en fråga om en sparbanks ombildning till bankaktiebolag förfallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen.

6) När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion genom kombination skall bolagen dessutom ansöka om oktroj och stadfästelse av bolagsordningen för det övertagande bolaget enligt 3 §.

6)

Senaste lydelse 1999:222.

Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har godkänts i samtliga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:818

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Göran Haag
(Finansdepartementet)