Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:824

Utkom från trycket den 14 november 2000
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag;
utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 1 och 7 §§ samt 9 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

1 §

Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag.

7 §

2) Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

2)

Senaste lydelse 1999:603.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.

1 §

3) Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning får inte överklagas.

3)

Senaste lydelse 1999:228.

Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:824

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lars Bergendal
(Finansdepartementet)