Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:843

Utkom från trycket den 14 november 2000
Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);
utfärdad den 2 november 2000.

Regeringen föreskriver att 74 § luftfartsförordningen (1986:171) skall ha följande lydelse.

74 §

1) Luftfartsverket meddelar föreskrifter om uppgifter, omfattning och utformning avseende flygledningstjänst, informationstjänst för luftfarten, flygvädertjänst, flygräddningstjänst och flygteletjänst samt meddelar de flygsäkerhetsföreskrifter som behövs för flygtrafiktjänsten. Föreskrifter skall i förekommande fall meddelas efter samråd med Försvarsmakten samt, när det gäller flygvädertjänsten, efter samråd med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

1)

Senaste lydelse 1994:379.

Luftfartsverket får uppdra åt innehavare av flygplats eller annan att ombesörja den flygtrafiktjänst som med hänsyn till förhållandena skäligen kan åläggas honom.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:843

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2000.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)