Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:847

Utkom från trycket den 21 november 2000
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg2)

1)

Prop. 1999/2000:133, bet. 2000/01:TU5, rskr. 2000/01:15.

2)

Lagen omtryckt 1983:463. Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

dels att 2 kap. 2 §, 3 kap. 1–3 och 7 §§, 6 kap. 2 § samt rubriken till 3 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 8 §, av följande lydelse.

3) Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt Östersjöområdet utanför dessa vattenområden får olja inte släppas ut från fartyg.

3)

Senaste lydelse 1992:1143.

I fråga om andra vattenområden får regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddela föreskrifter om förbud mot utsläpp av olja.

Mottagning av avfall från fartyg

Anordningar för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas på de platser där olja lastas eller oljetankfartyg repareras. Den som lastar ut olja eller driver reparationsverksamhet svarar för att det finns behövliga mottagnings- och behandlingsanordningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva att mottagnings- och behandlingsanordningar för oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas även på andra platser. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får även föreskriva vem som skall svara för anordningarna.

Anordningar för mottagning av barlastvatten eller tankspolvätska som innehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja skall finnas på de platser som regeringen eller den myndighet som regeringen utser föreskriver. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får även föreskriva vem som skall svara för anordningarna.

Anordningar för mottagning av annat avfall som innehåller skadliga ämnen än sådant som avses i 1 och 2 §§ skall finnas på de platser som regeringen eller den myndighet som regeringen utser föreskriver. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får även föreskriva vem som skall svara för anordningarna.

Den som svarar för de mottagningsanordningar som avses i 1–3 §§ skall se till att dessa är placerade och utformade så att de fartyg som använder anordningarna inte orsakas onödig försening. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela närmare föreskrifter om anordningarnas utformning och drift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela föreskrifter om skyldighet att

  1. från fartyg lämna avfall som innehåller olja eller andra skadliga ämnen till en mottagningsanordning,

  2. i förväg anmäla avlämning av avfall från fartyg till en mottagningsanordning, utom i de avseenden som anges i 6 §,

  3. vidta åtgärder i samband med mottagandet och hanteringen av avfall som innehåller skadliga ämnen från fartyg samt

  4. upprätta avfallshanteringsplaner.

4) Fartyg skall undergå inspektion när en tillsynsmyndighet som avses i 5 § anser att det behövs.

4)

Senaste lydelse 1996:527.

Inspektion av ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorialhav får vidtas endast om det föreligger klara skäl att anta att ett förbjudet utsläpp skett från fartyget i territorialhavet.

Om utsläpp har skett från ett fartyg i Sveriges ekonomiska zon, gäller i fråga om rätt att företa inspektion vad som föreskrivs i 2 a §.

Vid inspektion skall kontrolleras att fartyget och dess utrustning är i det skick och att driftsförhållandena är sådana som behövs för att förebygga förorening. Inspektionen får även avse kontroll av efterlevnaden av sådana bestämmelser som har meddelats med stöd av 3 kap. 8 § 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:847

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)