Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:849

Utkom från trycket den 21 november 2000
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 45 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:119, bet. 2000/01:TU4, rskr. 2000/01:14.

2) En arbetstagare får inte sysselsättas i fartygsarbete innan han eller hon fyller 16 år och inte heller, om det inte sker som ett led i skolutbildningen, innan han eller hon har fullgjort sin skolplikt.

2)

Senaste lydelse 1982:199.

Den som är under 18 år får användas i fartygsarbete som eldare endast om Sjöfartsverket medger det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:849

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)