Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:852

Utkom från trycket den 21 november 2000
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6266 §§ sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12.

2) Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 15 § första eller andra stycket, 20 § första stycket, 21 § första stycket jämfört med 22–24 §§, 26 § andra stycket, 27 § tredje stycket eller 37 § döms till böter.

2)

Senaste lydelse 1982:342.

En befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 45 § döms till böter.

Bryter en befälhavare mot 37 § första eller andra stycket eller 45 §, döms sjömannens arbetsgivare till böter om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen kunnat krävas av honom för att förhindra förseelsen.

Om 15 § första eller andra stycket, 37 § första eller andra stycket eller 45 § åsidosätts i fråga om en arbetstagare som är anställd av annan än redaren, döms redaren till böter, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen kunnat krävas av honom för att förhindra förseelsen.

Om en arbetstagare används i fartygsarbete i strid med 45 §, döms vårdnadshavaren till böter, om han känt till förseelsen.

3) En ledamot av fartygsnämnden som vid sin medverkan i nämnden är partisk eller brister i omsorg, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

3)

Senaste lydelse 1975:739.

En ledamot av fartygsnämnden får inte obehörigen yppa vad han har fått veta i denna egenskap.

En sjöman som i strid med 51 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet tar med sig gods, som kan utsätta fartyget, ombordvarande eller last för fara eller vålla oordning ombord, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet missbrukar rätten att bruka våld enligt 53 § första stycket eller att ta någon i förvar ombord enligt 54 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:852

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)