Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:874

Utkom från trycket den 21 november 2000
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:123, bet. 2000/01:UbU4, rskr. 2000/01:6.

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter skall på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där, har rätt att få ett utdrag vars innehåll är begränsat enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar. Detsamma gäller när en enskild behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande själv.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:874

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)