Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:888

Utkom från trycket den 28 november 2000
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 16 november 2000.

Regeringen föreskriver att 10, 11, 36 och 39 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

Om en hemlig uppgift kan ha röjts, skall detta skyndsamt anmälas till Rikspolisstyrelsen, om röjandet kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa.

För försändelser med hemliga handlingar till utlandet skall Utrikesdepartementets kurirförbindelser anlitas.

Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten kan för sina respektive tillsynsområden enligt 39 § besluta om undantag från första stycket.

När den särskilda personutredningen avser anställningar och annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1, skall Rikspolisstyrelsen hålla ett personligt samtal med den som säkerhetsprövningen gäller. Ett sådant samtal får dock underlåtas om det står klart att det inte behövs.

Ett personligt samtal skall, om det behövs, hållas också när utredningen avser anställningar och annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 2.

1) Säkerhetsskyddet skall kontrolleras av

1)

Senaste lydelse 1999:905.

  1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet utom Kustbevakningen, Överstyrelsen för civil beredskap, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar, samt

  2. Rikspolisstyrelsen när det gäller Kustbevakningen, Överstyrelsen för civil beredskap, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar och övriga myndigheter utom Justitiekanslern.

Bilaga2)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

 

 

Affärsverket svenska kraftnät,

 

Arbetsgivarverket,

 

Arbetsmarknadsstyrelsen,

 

Arbetsmiljöverket,

 

Banverket,

 

Datainspektionen,

 

 

Finansinspektionen,

 

Fortifikationsverket,

 

Försvarets materielverk,

 

 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

 

Totalförsvarets forskningsinstitut,

 

Totalförsvarets pliktverk,

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:888

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)