Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:913

Utkom från trycket den 1 december 2000
Förordning om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods;
utfärdad den 16 november 2000.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (1982:923) om transport av farligt gods2)

1)

Jfr rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar (EGT L 138, 1.6.1999, s. 20, Celex 399L0036).

2)

Senaste lydelse av 25 § 1999:335.

dels att 12 § skall upphöra att gälla,

dels att i 25 § ordet ”Järnvägsinspektionen” skall bytas ut mot ”Banverket”,

dels att 11, 19, 21 och 28 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 27 § skall lyda ”Överklagande m.m.”.

3) I den utsträckning som transportmyndigheten föreskriver skall det för transporterna finnas transporthandlingar samt skriftliga instruktioner som anger på vilket sätt godset är farligt och vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka eller undanröja fara som kan uppstå under transporten.

3)

Senaste lydelse 1992:595.

Transporthandlingar och skriftliga instruktioner skall tillhandahållas av avsändaren om inte annat är särskilt föreskrivet.

Den som innehar transporthandlingar eller skriftliga instruktioner skall, när innehavet är ett led i en pågående transport, lämna handlingarna vidare till den som i nästa led behöver dem för den fortsatta transporten.

4) Behörig myndighet enligt bilagorna till ADR är för Sveriges del Statens räddningsverk utom i fråga om följande ansvarsområden.

4)

Senaste lydelse 1996:1072. Ändringen innebär bl.a. att ordet ”Arbetarskydds styrelsen” och dess ansvarsområde har tagits bort ur första stycket.

Behörig myndighet

Ansvarsområde

 
 

Statens strålskyddsinstitut

 

Frågor som rör transport av radioaktiva ämnen som inte utgör klyvbara ämnen eller som utgör klyvbara ämnen och för vilka undantag från vissa speciella förpackningskrav gäller.

 
 
 

Statens kärnkraftinspektion

 

Frågor som rör transport av radioaktiva ämnen som utgör klyvbara ämnen och för vilka speciella förpackningskrav gäller.

 
 
 

Polismyndigheten efter samråd med den kommunala räddningstjänsten

 

Frågor som rör tillstånd för lastning och lossning på allmän plats inom tättbebyggt område, underrättelse om lastning och lossning på allmän plats utanför tättbebyggt område samt medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods.

 

Om det vid utförandet av någon uppgift som avses i bilaga A eller B till ADR hos en myndighet uppkommer frågor som tillhör en annan myndighets ansvarsområde, skall uppgiften utföras i samråd med denna myndighet.

De organ för teknisk kontroll som avses i bilagorna till ADR skall för Sveriges del vara

  1. på fordonsområdet: de besiktningsorgan som anges i lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet,

  2. för sådan utrustning som omfattas av rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar: de organ som av något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anmälts till Europeiska unionen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under direktivet och

  3. för övriga områden: de organ som ackrediterats för motsvarande uppgifter beträffande nationella transporter enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

5) Behörig myndighet enligt RID är för Sveriges del Statens räddningsverk utom i fråga om följande ansvarsområden.

5)

Senaste lydelse 1996:1072. Ändringen innebär bl.a. att ordet ”Arbetarskydds styrelsen” och dess ansvarsområde har tagits bort ur första stycket.

Behörig myndighet

Ansvarsområde

 
 

Statens strålskyddsinstitut

 

Frågor som rör transport av radioaktiva ämnen som inte utgör klyvbara ämnen eller som utgör klyvbara ämnen och för vilka undantag från vissa speciella förpackningskrav gäller.

 
 
 

Statens kärnkraftinspektion

 

Frågor som rör transport av radioaktiva ämnen som utgör klyvbara ämnen och för vilka speciella förpackningskrav gäller.

 

Om det vid utförandet av någon uppgift som avses i RID hos en myndighet uppkommer frågor som tillhör en annan myndighets ansvarsområde, skall uppgiften utföras i samråd med denna myndighet.

De organ för teknisk kontroll som anges i RID skall för Sveriges del vara

  1. för sådan utrustning som omfattas av rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar: de organ som av något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anmälts till Europeiska unionen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under direktivet och

  2. för övriga områden: de organ som ackrediterats för motsvarande uppgifter beträffande nationella transporter enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

6) Beslut som Statens kärnkraftinspektion meddelat enligt lagen om transport av farligt gods eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos regeringen.

6)

Senaste lydelse 1998:1075.

Beslut i fråga om godkännande vid prov för säkerhetsrådgivare enligt 21 d § får inte överklagas.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:913

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 19 och 21 §§ den 1 juli 2001, och i övrigt den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)