Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:930

Utkom från trycket den 1 december 2000
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 16 november 2000.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

§ Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:930

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)