Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:957

Utkom från trycket den 1 december 2000
Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);
utfärdad den 23 november 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om arbetsmiljöförordningen (1977:1166)1)

1)

Förordningen omtryckt 1992:1136. Senaste lydelse av 10 § 1997:137 18 § 1994:580

dels att i 2, 3, 6, 9, 10, 14 a, 18, 20 och 21 §§ ordet ”Yrkesinspektionen”, ordet ”Arbetarskyddsstyrelsen”, orden ”Arbetarskyddsstyrelsen eller Yrkesinspektionen” och orden ”Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen” skall bytas ut mot ”Arbetsmiljöverket”,

dels att 2 a och 22 §§ skall ha följande lydelse.

Läkare skall till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar, som kan ha samband med arbete och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt, samt lämna verket upplysningar och biträde.

2) Den vars verksamhet har varit föremål för tillsyn enligt 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160), skall ersätta tillsynsmyndigheterna för sådana kostnader för undersökning av prov som har varit skäligen påkallade.

2)

Senaste lydelse 1995:482.

För sådan granskning av maskiner, redskap, skyddsutrustningar eller andra tekniska anordningar, som utförs av Arbetsmiljöverket på uppdrag av den som avser att överlåta eller upplåta anordningen eller i övrigt för dennes räkning, betalas en avgift som bestäms av verket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:957

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)