Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:982

Utkom från trycket den 5 december 2000
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

2) Om avgifter för finansiering av sjukförsäkringen m.m., föräldraförsäkringen och efterlevandepensioner föreskrivs i socialavgiftslagen (2000:980).

2)

Senaste lydelse 1998:677.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:982

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)