Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:984

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

1)

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

dels att 7 kap. 2 § skall upphöra att gälla,

dels att 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

2) Om avgifter för finansiering av arbetsskadeförsäkringen föreskrivs i socialavgiftslagen (2000:980).

2)

Senaste lydelse 1995:900.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:984

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)