Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:989

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2, 5 och 8 §§ lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

2) Lagen gäller för sådana personer som är skyldiga att betala socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980). Den gäller dock inte kommuner eller andra statliga myndigheter än statens affärsdrivande verk.

2)

Senaste lydelse 1994:548.

3) Nedsättning av socialavgifter enligt 3 eller 4 § gäller endast om verksamheten eller, i fall som avses i 4 §, arbetet inom företaget eller organisationen bedrivs vid den avgiftsskyldiges fasta driftställe i område som anges i 1 § andra och tredje styckena.

3)

Senaste lydelse 1994:548.

4) För en avgiftsskyldig som är berättigad till stöd för verksamhet som avses i 6 § eller för arbete som avses i 7 § skall den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter sammanlagt skall betalas sättas ned med

4)

Senaste lydelse 1999:1267.

  1. i fråga om arbetsgivaravgifter: åtta procentenheter till och med utgiftsåret 2000, eller

  2. i fråga om egenavgifter: åtta procentenheter till och med inkomståret 2000, om den avgiftsskyldiges hemortskommun enligt 2 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) för inkomståret är belägen inom stödområdet.

Nedsättningen enligt första stycket kan kombineras med nedsättning enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:989

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)