Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:990

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1999:1379) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

1)

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

dels att 1, 3 a och 4 §§ i stället för dess lydelse enligt lagen (1999:1379) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1999:1379) om ändring i nämnda lag skall införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

§ I denna lag ges föreskrifter om stöd till näringslivet m.m. genom nedsättning av socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Stödet lämnas i stödområde A, med undantag av Östersunds, Frösö, Sunne, Lockne, Marieby, Brunflo, Kyrkås och Lits församlingar i Östersunds kommun och Aspås, Ås och Rödöns församlingar i Krokoms kommun i den omfattning som framgår av 6–8 §§.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om stödområden.

§ En avgiftsskyldig vars verksamhet huvudsakligen hänför sig till stödberättigad verksamhet, skall beviljas nedsättning av avgifter för hela sin verksamhet om övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.

Om verksamheten bara i mindre omfattning hänför sig till sådan verksamhet, får nedsättning beviljas endast om

  1. den avgiftsskyldige påverkas på grund av lagens bestämmelser i mer betydande grad av konkurrens, och

  2. den del av verksamheten som berättigar till nedsättning kan avgränsas från den övriga.

I fall som avses i andra stycket får nedsättning beviljas endast efter särskild prövning av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Nedsättning får beviljas bara för den del av avgifterna som hänför sig till den nedsättningsberättigade verksamheten.

§ Lagen tillämpas även på avgifter som är hänförliga till sådant arbete inom ett företag eller inom en organisation som är berättigat till stöd inom ett stödområde enligt 7 §.

Nedsättningen får dock beviljas endast om arbetet kan avgränsas från den avgiftsskyldiges övriga verksamhet.

Om arbete som sägs i första stycket ingår i stödberättigad verksamhet enligt 6 §, tillämpas 3 § i stället för denna paragraf.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:990

3. De nya bestämmelserna i 1 § om socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och i 3 a och 4 §§ om den avgiftsskyldige gäller i fråga om avgifter som hänför sig till tid efter utgången av år 2000.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)