Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:991

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

2) En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalenderår inte beräknas överstiga 130 gånger det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring kan försäkra sig hos den allmänna försäkringskassan för kostnader för sjuklön enligt denna lag. Vid beräkningen av de sammanlagda lönekostnaderna bortses från avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt från skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

2)

Senaste lydelse 1996:1062.

Regeringen föreskriver närmare villkor för försäkringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:991

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)