Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1007

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1994:1744)2) om allmän pensionsavgift skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

4 §

3) Avgift skall inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 27 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

3)

Senaste lydelse 1998:680.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)