Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1009

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36.

Avgift beräknas inte på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 27 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången på ersättningar som beräknas för år 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)