Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1024

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16.

2)

Lagen omtryckt 1984:294.

3) Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

3)

Senaste lydelse 1998:649.

  1. konkurrenslagen (1993:20),

  2. lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler,

  3. marknadsföringslagen (1995:450),

  4. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

  5. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

  6. produktsäkerhetslagen (1988:1604),

  7. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling.

Bestämmelserna i 14, 15 och 16–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, lagen om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler eller marknadsföringslagen. I mål enligt marknadsföringslagen tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller vad som föreskrivs i dessa lagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1024

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Nils Dexe
(Finansdepartementet)