Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1030

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

1)

Prop. 2000/01:5, bet. 2000/01:SoU3, rskr. 2000/01:23.

dels att 9 a § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 b §, med följande lydelse.

9 a §

2) Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

2)

Senaste lydelse 1996:534. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte i något fall ersättning som den enskilde själv lämnar

  1. till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med, eller

  2. till en personlig assistent för arbete som utförts på arbetstid som överstiger den tid som anges i 24 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.

9 b §

Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år endast om

  1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller

  2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1030

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats enligt 9 § 2 denna lag men som insatsen har upphört för på grund av han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in till kommunen senast den 31 december 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)