Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1032

Utkom från trycket den 5 december 2000
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:6, bet. 2000/01:SoU4, rskr. 2000/01:24.

17 a §

Utan hinder av 16 § första stycket får en kommun om särskilda skäl föreligger träffa avtal om kostnadsansvar för insatser enligt 9 § för en enskild som genom insats enligt 9 § 8 eller 9 inte längre är eller inte kommer att vara bosatt i kommunen. Sådant avtal får träffas med en annan kommun eller med en enskild vårdgivare i en annan kommun.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1032

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)