Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1033

Utkom från trycket den 5 december 2000
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 23 november 2000.

Regeringen föreskriver att 3, 5, 6, 7, 7a §§ och 9–11 §§ samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

1) I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

1)

Senaste lydelse 1997:197.

Specialitet eller grupp av specialiteter

Specialitet enligt förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

 
 

Allmänmedicin

 

4

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 

1 i och 17

 

Barnmedicinska specialiteter

 

3 a-e

 

Hud- och könssjukdomar

 

11

 

Invärtesmedicinska

 

2 a-h, j och k, 7 f, 13 och 18

 

specialiteter m.m.

 

Reumatologi

 

2 i

 

Vissa opererande specialiteter

 

1 a-h

 

Obstetrik och gynekologi

 

1 j

 

Psykiatriska specialiteter

 

5 a-c

 

Ögonsjukdomar

 

1 o

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

1 l-n

 

Onkologi m.m.

 

1 k och 15

 

Neurologi

 

12

 

2) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 1998:1542.

Läkare

Normal- arvode kr

Tids-åtgång

Sammanlagt uppburet arvode kr

Allmänmedicin

 

530

 

25

 

1 700 000

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 

530

 

20

 

2 009 000

 

Barnmedicinska

 

655

 

30

 

1 630 000

 

specialiteter

 

Hud- och könssjukdomar

 

530

 

20

 

1 949 000

 

Invärtesmedicinska

 

550

 

25

 

1 765 000

 

specialiteter m.m.

 

Reumatologi

 

820

 

35

 

1 637 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

550

 

20

 

2 062 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

550

 

20

 

1 996 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

970

 

50

 

1 331 000

 

Ögonsjukdomar

 

605

 

25

 

1 945 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

550

 

20

 

2 062 000

 

Onkologi m.m.

 

550

 

25

 

1 695 000

 

Neurologi

 

895

 

35

 

1 854 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europa-läkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning

 

310

 

20

 

1 086 000

 

3) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

3)

Senaste lydelse 1998:1542.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kr

Ersättningtak kr

 
 
 

Allmänmedicin

 

230

 

2 055 000

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 

240

 

3 045 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

285

 

2 092 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

215

 

2 499 000

 

Invärtesmedicinska

 

240

 

2 261 000

 

specialiteter m.m.

 

Reumatologi

 

330

 

2 262 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

240

 

3 043 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

230

 

2 571 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

420

 

1 716 000

 

Ögonsjukdomar

 

235

 

2 639 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

240

 

2 642 000

 

Onkologi m.m.

 

240

 

2 261 000

 

Neurologi

 

360

 

2 391 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europa-läkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning.

 

140

 

1 436 000

 

4) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 195 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 80 kronor.

4)

Senaste lydelse 1998:1542.

5) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas enkelt arvode med 105 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 45 kronor.

5)

Senaste lydelse 1998:1542.

6) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 640 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 270 kronor.

6)

Senaste lydelse 1998:1542.

7) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering som lämnas i samband med undersökning lämnas ett arvode som motsvarar normalarvodet eller, under de förhållanden som anges i 6 §, det reducerade normalarvodet. Reducerat normalarvode lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller subkutan implantation och uttagande av preventivmedel.

7)

Senaste lydelse 1998:1542.

Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 195 kronor utöver normalarvodet samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 300 kronor utöver normalarvodet. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

8) Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas tilläggsarvode med 195 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

8)

Senaste lydelse 1998:1542.

Bilaga 19)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som skall föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

arvode kr

reducerat arvode kr

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 
 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

1 700

 

1 400

 

102

 

Regional anestesi

 

1 400

 

1 100

 

103

 

Allmän inhalationsanestesi eller intravenös anestesi med muskelrelaxation eller instrumentering av luftvägar (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 800

 

2 200

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

1 900

 

1 500

 

105

 

Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad.

 

2 000

 

1 600

 

Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 
 

Invärtesmedicinska specialiteter

 
 

201

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 400

 

1 100

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis

 

1 200

 

1 000

 

203

 

Pace-makerkontroll med omprogrammering

 

1 200

 

1 000

 

204

 

Duplex artär omfattande (t.ex. iliaca-poplitea bilat)

 

1 300

 

1 000

 

205

 

Venös insufficiens, duplex bilat

 

1 300

 

1 000

 

206

 

Sömnapnéundersökning, omfattande

 

1 300

 

1 000

 

208

 

Arteriell utredning, omfattande

 

1 200

 

1 000

 

209

 

cCPAP-inträning standard (med noninvasiv behandling)

 

1 300

 

1 000

 

210

 

Gastroskopi

 

1 300

 

1 000

 

211

 

Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik med ljuskälla

 

2 000

 

1 600

 

212

 

Sigmoideoskopi

 

1 500

 

1 200

 

213

 

Coloskopi

 

2 100

 

1 700

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler

 

1 700

 

1 400

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

 

1 300

 

1 000

 

216

 

Oesophagus-eko

 

1 800

 

1 400

 

217

 

Stress-eko

 

1 800

 

1 400

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 

1 300

 

1 000

 
 

Envar av åtgärderna 214–218 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 
 
 

219

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 100

 

900

 

220

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 100

 

900

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, första besöket

 

1 100

 

900

 

222

 

Videocoloskopi

 

3 000

 

2 400

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 200

 

1 800

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

2 400

 

1 900

 
 

Vissa opererande specialiteter

 
 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

1 700

 

1 400

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 100

 

900

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 000

 

1 600

 

304

 

Operation av tumör i bröstkörtelvävnad innefattande även operation av gynecomasti

 

2 000

 

1 600

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk samt underhudstumörer över 5 cm i diameter

 

1 700

 

1 400

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet

 

1 700

 

1 400

 

307

 

Phimosis (circumcisio)

 

2 000

 

1 600

 

308

 

Operation av hydrocele

 

1 700

 

1 400

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

1 700

 

1 400

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 200

 

1 800

 

313

 

Cystoskopi

 

1 500

 

1 200

 

314

 

Senskideklyvning

 

1 900

 

1 500

 

315

 

Operation av analabscess och/eller fistel samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 000

 

1 600

 

316

 

Gastroskopi

 

1 300

 

1 000

 

317

 

Sigmoideoskopi

 

1 500

 

1 200

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst 4 hudincisioner eller minst 2 perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

1 700

 

1 400

 

319

 

Vasectomi

 

1 800

 

1 400

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 000

 

1 600

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

2 500

 

2 000

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 100

 

1 700

 

323

 

Caput ulnae-resektion

 

2 000

 

1 600

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

2 300

 

1 800

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur

 

2 500

 

2 000

 

326

 

Sentransferering

 

2 300

 

1 800

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hud- eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn

 

2 800

 

2 200

 

328

 

Operation av malign hudtumör inkl. basaliom. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

1 700

 

1 400

 

329

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 200

 

1 800

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 200

 

1 800

 

332

 

Neurolys; exstirpation av Mortons neurom

 

2 500

 

2 000

 

333

 

Coloskopi

 

2 100

 

1 700

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

1 700

 

1 400

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 100

 

900

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

3 100

 

2 500

 

337

 

Urodynamisk undersökning

 

1 800

 

1 400

 

338

 

Videoarthroskopi / fotodokumentation

 

3 300

 

2 600

 

339

 

Arthroskopi

 

2 700

 

2 200

 

340

 

TUR-B

 

2 400

 

1 900

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 000

 

1 600

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 000

 

1 600

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 300

 

1 000

 

344

 

Dilatation vid uretritbehandling

 

1 200

 

1 000

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 000

 

1 600

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 300

 

1 000

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

4 300

 

3 400

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

3 000

 

2 400

 

349

 

Operation av navelbråck

 

3 900

 

3 100

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

1 700

 

1 400

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 100

 

900

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 100

 

900

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 200

 

1 800

 

354

 

Videocoloskopi

 

3 000

 

2 400

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

2 400

 

1 900

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

2 800

 

2 200

 

357

 

Led- och senkirurgi i kombination i mp-led; resektion av metatarsalbenhuvud; tenolys / excision av partiell ruptur (akilles, patellar, peroneus, tibialis post.)

 

2 600

 

2 100

 

358

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

1 700

 

1 400

 

359

 

Operation av Bartolinicystafenestrering / exstirpation

 

1 100

 

900

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv utgår ytterligare ersättning

 

1 000

 

800

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår ytterligare ersättning om

 

300

 

240

 

362

 

TRUL + biotycat biopsi

 

1 700

 

1 400

 

363

 

Blåshalsincision

 

2 800

 

2 200

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

2 800

 

2 200

 

365

 

Lateral clavikelresektion

 

2 700

 

2 200

 
 

Obstetrik och gynekologi

 
 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

1 700

 

1 400

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

1 700

 

1 400

 

403

 

Hysteroskopi

 

1 700

 

1 400

 

404

 

Vasectomi

 

1 800

 

1 400

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

1 700

 

1 400

 

406

 

Abortingrepp

 

2 100

 

1 700

 

407

 

Cystoskopi

 

1 500

 

1 200

 

408

 

Medicinsk abort (inkl.läkemedel)

 

2 800

 

2 200

 

409

 

PCB

 

1 100

 

900

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 100

 

900

 

411

 

Borttagande av 3 eller flera hudförändringar på nedre delen av kroppen

 

1 300

 

1 000

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 100

 

900

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering / exstirpation

 

1 100

 

900

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg

 

1 700

 

1 400

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 400

 

1 100

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud

 

2 800

 

2 200

 

417

 

Dilatation vid uretritbehandling

 

1 200

 

1 000

 
 

Ögonsjukdomar

 
 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

1 800

 

1 400

 

503

 

Operation av pterygium

 

1 800

 

1 400

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

1 400

 

1 100

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

1 400

 

1 100

 

506

 

Operation av ektropion

 

1 800

 

1 400

 

507

 

Operation av entropion

 

1 800

 

1 400

 

508

 

Operation av ptos

 

3 000

 

2 400

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

1 700

 

1 400

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

1 700

 

1 400

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 300

 

1 000

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

1 700

 

1 400

 
 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 
 

601

 

Bronchoskopi i lokalanestesi. Kräver fiberoptik med ljuskälla

 

2 000

 

1 600

 

602

 

Sömnapnéundersökning, omfattande

 

1 300

 

1 000

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 300

 

1 000

 

605

 

FES (=funktionell endoscopisk kirurgi). Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla

 

2 100

 

1 700

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhålan och svalg

 

1 700

 

1 400

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

1 800

 

1 400

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi

 

1 700

 

1 400

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet

 

1 700

 

1 400

 

610

 

Videonystagmoskopi

 

2 000

 

1 600

 
 

Onkologi m.m.

 
 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 400

 

1 100

 
 

Neurologi

 
 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 100

 

1 700

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis

 

1 200

 

1 000

 
 

Hud- och könssjukdomar

 
 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA eller behandling med B-ljus eller Bucky-behandling, första besöket

 

1 100

 

900

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av 3 hudtumörer

 

1 700

 

1 400

 

903

 

Operation av malign hudtumör (inkl. basaliom). Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

1 700

 

1 400

 

904

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 200

 

1 800

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, första besöket

 

1 100

 

900

 
 

Psykiatriska specialiteter

 
 

951

 

Gruppterapi för högst sex patienter

 

460/patient

 

370/patient

 

952

 

för ytterligare högst två patienter

 

250/patient

 

200/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 000

 

1 600

 
 

Barnmedicinska specialiteter

 
 

961

 

Gastroskopi

 

1 300

 

1 000

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 

1 300

 

1 000

 

Åtgärden 962 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 
 

963

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 100

 

900

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning med prick- / epikutantest, första besöket

 

1 100

 

900

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 200

 

1 000

 
 

Allmän medicin

 
 

970

 

Venös insuffiens, duplex bilat

 

1 300

 

1 000

 

971

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 

1 300

 

1 000

 

Åtgärden 971 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 
 

972

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 100

 

900

 

973

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 100

 

900

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning med prick- / epikutantest, första besöket

 

1 100

 

900

 

975

 

Excision av tre eller fler hudtumörer med hudsutur

 

1 100

 

900

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 100

 

900

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 200

 

1 000

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1033

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)