Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1055

Utkom från trycket den 5 december 2000
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 16 november 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om personuppgiftsförordningen (1998:1191)

dels att nuvarande 11–14 §§ skall betecknas 13–16 §§,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 12–14 §§ skall sättas närmast före de nya 14–16 §§,

dels att 8 § samt de nya 13 och 15 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 11 och 12 §§, samt en ny bilaga av följande lydelse.

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Datainspektionen får också i enskilda fall besluta om undantag från förbudet.

En kommun eller ett landsting får till tredje land föra över personuppgifter som ingår i

 1. ett diarium och som anges i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100),

 2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,

 3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller

 4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.

Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om

 1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och

 2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.

Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller även ett kommunalförbund. Med fullmäktige avses i ett sådant fall i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 3 kap. 25 § andra stycket kommunallagen (1991:900).

Personuppgifter får föras över till tredje land om och i den utsträckning Europeiska gemenskapernas kommission har konstaterat att landet har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter i enlighet med artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter1) .

1)

EGT L 281, 23.11.1995, s. 31 (Celex 31995L0046).

Beslut som avses i första stycket anges i bilaga till denna förordning.

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) att till tredje land föra över personuppgifter som är under behandling och att föra över personuppgifter för behandling i tredje land om det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Datainspektionen får också under samma förutsättning i enskilda fall besluta om undantag från förbudet.

Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,

 2. vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige,

 3. i vilka fall användning av personnummer är tillåten,

 4. vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall innehålla,

 5. vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informationen skall lämnas,

 6. anmälan till inspektionen och förfarandet när anmälda uppgifter har ändrats.

Bilaga

Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.

1. Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz2) .

2)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).

2. Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Ungern3) .

3)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 4 (Celex 32000D0519).

3. Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat4) .

4)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1055

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)