Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1066

Utkom från trycket den 8 december 2000
Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;
utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49.

2)

Lagen omtryckt 1997:689.

22 §

3) För att täcka statens kostnader för Inspektionen för strategiska produkter skall den som har tillstånd att tillverka krigsmateriel enligt denna lag eller den som tillverkar produkter som omfattas av inspektionens tillsyn enligt 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd årligen betala en avgift, om det fakturerade värdet av tillverkarens sålda produkter av dessa slag under året överstiger 2 500 000 kr. Inspektionen bestämmer avgiften efter ett för samtliga avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet.

3)

Senaste lydelse 1998:399.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1066

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)