Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1092

Utkom från trycket den 8 december 2000
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

2) Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall när de tillträder sina uppdrag för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern som föreningen, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.

2)

Senaste lydelse 1990:1354.

Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1092

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)