Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1094

Utkom från trycket den 8 december 2000
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2)

1)

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

dels att 7 kap. skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 8 kap. skall betecknas 7 kap.,

dels att 6 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

För övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet och insiderstrafflagen (2000:1086), har Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver för sin tillsyn från

 1. ett aktiebolag eller annan juridisk person vars finansiella instrument tillsynen gäller,

 2. en juridisk person som lämnat offentligt erbjudande om aktieförvärv,

 3. moderföretag eller annan större ägare till sådant aktiebolag eller sådan annan juridisk person som avses i 1 och 2,

 4. annan förvaltningsmyndighet,

 5. börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § lagen om börs- och clearingverksamhet,

 6. börsmedlem eller clearingmedlem enligt 1 kap. 4 § lagen om börs- och clearingverksamhet eller kontoförande institut enligt 3 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

 7. den som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen om värdepappersrörelse.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

3 §

Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om han inte fullgör skyldigheten att

 1. upprätta och till Finansinspektionen lämna in prospekt enligt bestämmelserna i 2 kap.,

 2. göra anmälan till aktiebolag och till börs eller auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 1 §,

 3. offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 4 kap. 4 §,

 4. lämna uppgifter enligt 6 kap. 1 a § 1–3 eller 5–7.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1094

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lars Afrell
(Finansdepartementet)