Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1096

Utkom från trycket den 8 december 2000
Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet;
utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

Företag med auktorisation eller tillstånd enligt denna lag står under tillsyn av Finansinspektionen. Företagen skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den behöver för övervakningen av denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1096

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lars Afrell
(Finansdepartementet)