Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1148

Utkom från trycket den 12 december 2000
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 30 november 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

dels att i 3 § orden ”Närings- och teknikutvecklingsverket” skall bytas ut mot ”Verket för näringslivsutveckling”,

dels att 1 § skall ha följande lydelse.

För att främja kommersiell service får, i den utsträckning det finns medel, stöd lämnas enligt denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1148

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)