Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2000-1155

SFS 2000:1155

Utkom från trycket den 12 december 2000
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36.

dels att 2 kap. 1 och 10 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 3 a §, 9 kap. 2 och 5 §§ samt 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2) Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 1999:1324.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 

3 kr 26 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

4 kr 50 öre per liter

 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 29 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

4 kr 53 öre per liter

 

2. 2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 92 öre per liter

 

1 kr 24 öre per liter

 

5 kr 16 öre per liter

 

3.2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74 - 2710 00 78

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350oC,

 

688 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

2 215 kr per m3

 
 

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350oC, tillhörig

 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 512 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 039 kr per m3

 
 

miljöklass 2

 

1 739 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 266 kr per m3

 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 039 kr per m3

 

1 527 kr per m3

 

3 566 kr per m3

 

4. ur 2711 12 11- 2711 19 00

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 264 kr per 1 000 kg

 

1 264 kr per 1 000 kg

 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

134 kr per 1 000 kg

 

1 606 kr per 1 000 kg

 

1 740 kr per 1 000 kg

 

5. ur 2711 29 00

 

Metan som används för

 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

223 kr per 1 000 m3

 

1 144 kr per 1 000 m3

 

1 367 kr per 1 000 m3

 

6. 2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordonfartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 

1 039 kr per 1 000 m3

 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

223 kr per 1 000 m3

 

1 144 kr per 1 000 m3

 

1 367 kr per 1 000 m3

 

7. 2701, 2702 eller 2704

 

Kolbränslen

 

293 kr per 1 000 kg

 

1 329 kr per 1 000 kg

 

1 622 kr per 1 000 kg

 

8. 2713 11 00 - 2713 12 00

 

Petroleumkoks

 

293 kr per 1 000 kg

 

1 329 kr per 1 000 kg

 

1 622 kr per 1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 § första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

3) För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2000.

3)

Senaste lydelse 1999:1063.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

4) Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1–3 §§, göras även för energiskatten samt för 65 procent av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, eller skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.

4)

Senaste lydelse 2000:484.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att avdrag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 65 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 a.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras även för skatt på bränsle som sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt tredje stycket göras enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

5) Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, utan energiskatt och med koldioxidskatten nedsatt till 35 procent av det belopp som följer av 2 kap. 1 § första stycket mot att han till leverantören lämnar en försäkran om att bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 4 § tredje stycket.

5)

Senaste lydelse 1998:1699.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att detta bränsle får köpas med energiskatten nedsatt till ett belopp som motsvarar 35 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får köp enligt första eller andra stycket ske till den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. I sådana fall skall beslutet om preliminär skattesats gälla som försäkran.

6) Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än växthusuppvärmning vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av energiskatten och 65 procent av koldioxidskatten på bränslet.

6)

Senaste lydelse 2000:484.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att återbetalning medges av energiskatt till ett belopp som motsvarar den energiskatt och 65 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första eller andra stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

7) Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen återbetalning av

7)

Senaste lydelse 2000:484.

  1. energiskatten på elektrisk kraft, och

  2. energiskatten och 65 procent av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

    som förbrukats vid framställning av värmen.

Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den energiskatt och 65 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

8) Energiskatten utgör

8)

Senaste lydelse 1999:1063.

  1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

  2. 12,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

  3. 15,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §, och

  4. 18,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november–den 31 mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

  1. 14,8 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 § för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling, och

  2. 18,1 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första och andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrundas till hela tiondels ören.

Övergångsbestämmelserna

2.9) För tid fram till den 1 januari 2003 medger beskattningsmyndigheten efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mineraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.

9)

Senaste lydelse 1999:1323.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och b §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1155

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)