Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1159

Utkom från trycket den 15 december 2000
Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);
utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om växtförädlarrättslagen (1997:306)

1)

Prop. 2000/01:13, bet. 2000/01:LU2, rskr. 2000/01:83.

dels att 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av följande lydelse.

2) Om sökanden eller någon från vilken sökanden härleder sin rätt tidigare har ansökt om skydd för en växtsort antingen i någon stat som är ansluten till den internationella konventionen den 2 december 1961 för skydd av växtförädlingsprodukter, eller i någon stat som är ansluten eller något område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO), och sedan ansöker om registrering av växtsorten här i landet inom tolv månader från dagen för den tidigare ansökan, skall vid tillämpningen av 2–5 §§ den här ingivna ansökan anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden yrkar det (prioritet).

2)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Sådan prioritet får även medges från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan om skydd för växtsort medges där den tidigare ansökan gjorts och om den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med konventionen. Om skydd har sökts i flera stater eller områden, räknas tolvmånadersfristen från den dag då den första ansökan om skydd gjordes.

En sökande som vill få prioritet enligt 6 § skall

  1. begära prioritet samtidigt som ansökan görs,

  2. inom tre månader från dagen för ansökan ge in en kopia till Växtsortnämnden av den tidigare ansökan samt

  3. inom fem år från dagen för den tidigare ansökan ge in de ytterligare handlingar och det material till Växtsortnämnden som behövs för att prioritetsfrågan skall kunna prövas.

Kopian som avses i första stycket 2 skall vara bestyrkt av den myndighet som tog emot den tidigare ansökan.

Om den tidigare ansökan har avslagits eller återkallats, får Växtsortnämnden bestämma en annan frist än den som sägs i första stycket 3.

Om föreskrifterna i första–tredje styckena inte iakttas, gäller inte rätten till prioritet.

Växtsortnämnden får förelägga en sökande som inte har hemvist i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos nämnden. Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1159

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. För ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller 5 kap. 4 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)